Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Foodemp Üye İşyeri Sözleşmesi ile Foodemp Restoran Çözümleri sistemine dahil olan bir çok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden bazıları gerçek kişiler olabileceği gibi üye işletme bir tüzel kişilik de olabilir, sürdürülen ticari iletişim ilgili işletmenin sahibi olan veya yetkilendirdiği gerçek kişiler (“İşletme Yetkilisi”) üzerinden sürdürülmektedir. İşbu Üye İşyeri Aydınlatma Metni İşletme Yetkilisi’ne ait kişisel verilerinin Ege Baskı Tasarım Ambalaj San.ve Dış Tic.Ltd. Şti. nin tescilli markası olan Foodemp (“Foodemp”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine bağlı açıklamalarda bulunmak ve İşletme Yetkilisi’ni bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Üye İşyeri Sözleşmesinin sorunsuz olarak sürdürülmesi, işletmenize ait özel olarak hazırlanmış olan yemek sipariş sayfasından ve Foodemp.com.tr üzerinden alınan siparişlerin sorunsuz olarak işletmenize aktarılması için İşletme Yetkilisine ait olan Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, email adresi, gsm ve/veya sabit hat, iş ve/veya ev adresi, Vergi Kimlik Numarası (gerçek kişi tacirler için) verileri Üye İşyeri Sözleşmesi’nin kurulması sırasında Foodemp ile paylaşılmaktadır.

2. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Şirket: Ege Baskı Tasarım Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tescill markası “ Foodemp”

Kullanıcı: Foodemp restoran sayfaları veya Foodemp.com.tr aracılığı ile sipariş veren gerçek kişiler

İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Foodemp tarafından toplanan kişisel verileriniz Foodemp ile aranızda imzalanacak olan Üye İşyeri Sözleşmesi kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Sözleşmenin ifası ve süreçlerinin takibi

Fatura kesim süreçlerinin planlanması ve icrası

Aylık sipariş bilgisinin paylaşılması

Kullanıcı şikâyetlerinin çözümlenmesi ve takibi

Foodemp yemek sipariş sisteminin doğru çalışması için denetim yapılması ve kötü niyetli işlemlerin takibi

Sipariş yönetim sayfası üzerindeki bilgi akışının sağlanması ve sipariş süreçlerinin takibi

İşletmenize yönelik yeni ürün ve/veya hizmet grupları önerilmesi

Şirket içi yahut 3.kişiler aracılığı ile sağlanan iş birliği çalışmalarının sürdürülmesi ve takibi

Gizli müşteri araması, puan ve yorum takibi, yerinde inceleme, sistemler üzerinden uzaktan inceleme gibi süreçlerle Üye İşyeri Sözleşme süreçlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve takibi,

Kullanıcılardan, 3.kişilerden, şirketimizden yahut sizin tarafınızdan gelebilecek olan hukuki taleplerin incelenmesi ve takibi,

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası kapsamında kullanıcıları korumaya yönelik ortaya çıkabilecek olan diğer işleme amaçları

Üye İşyeri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi ve ilgili kişileri faydalandırmak için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi Hukuk işlerinin takibi İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası


Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında

Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme ve yönetimi süreçlerinin planlanması ve takibi buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Foodemp tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen kapsamda Foodemp süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Foodemp tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, fiziki olarak posta/kargo yolu ile ve/veya telefon kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Foodemp talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Foodemp’un iş bu Aydınlatma Metnini, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. İlgili güncelleme değişiklik tarihi itibari ile tarafınıza duyurularak bağlayıcı hale gelecektir.

Live-Hilfe
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Agent tippt....

{{ offline_message }}

 web tasarım